^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Islam bisobanuye iki?

IBIHANO BYO MU MVA

Ibihano byo mu mva ni ibihano bihambaye cyane, kandi byashimangiwe na Qor’ani Ntagatifu ndetse n’imvugo nyinshi z’Intumwa y’Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha), bityo ni ngombwa kubyemera ko biriho, nk’uko bishimangirwa n’amagambo y’Imana muri Qor’ani aho yavuze iti:

وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. سورة الغافر 45-46

“Kandi abantu bo kwa FIRIAUNU (FARAO) bahuye n’ibihano bibi. Umuriro bawushyirwaho mu gitondo na nijoro, kandi ku munsi w’imperuka Imana izabwira abamalayika iti: “Nimwinjize abantu bo kwa FARAO mu bihano bikaze”.

Qor’ani 40: 45-46

Uyu murongo urashimangira ko Farao n’abantu be bahabwa ibihano mu buryo butatu aribwo:

1- Ibihano bibi bahuye nabyo ku isi.

2- Umuriro bagezwaho mu gitondo na nijoro mu mva zabo.

3- Aho Imana izabwira abamalaika ku munsi w’imperuka ngo nibinjize abantu bo kwa Farao mu bihano bikaze by’umuriro

Ubwo rero birya bihano bahabwa ku buryo bwa kabiri, ni ibyo mu mva aho bajyanwa ku muriro mugitondo na nijoro.

Ibice by’ibihano byo mu mva

Ibihano byo mu mva birimo ibice bibiri:

1- Ibihano bihoraho ku bahakanyi n’abanafiqi bakazabana nabyo mu mva zabo kuzageza ku munsi w’imperuka nk’uko twabibonye bigera ku bantu bo kwa Farao n’abandi bahakanye Imana.

2- Ibihano biza bikongera bigahagarara. Ibi bihano bigera kubapfuye ari abemera Imana ariko bafite bimwe mu byaha bapfuye baticujije, bityo bagahabwa ibihano hakurikijwe ibyaha byabo, maze bakaza koroherezwa ibyo bihano cyangwa bigahagarara burundu bitewe n’impuhwe z’Imana cyangwa se icyo bakoze cyiza kuba impamvu yo kugabanyirizwa ibihano cyangwa kubibavaniraho burundu. Aha intumwa y’Imana yabishimangiye ivuga uko bigendekera umuntu ushyizwe mu mva yari umwangizi igira iti:

“Maze Imana imuteza umuntu w’impumyi, utumva kandi utavuga, afite inyundo nini cyane mu kaboko ke ku buryo ikubise umusozi wahinduka ubutaka, maze ayimukubite kugeza abaye ubutaka, maze yongere amusubize umubiri we yongere ayimukubite avuze induru cyane ku buryo yumvwa na buri kintu uretse abantu n’amadjini, maze amufungurire umuryango w’umuriro anamusasire isaso yo mu muriro”