^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Islam bisobanuye iki?

IBIMENYETSO BY’IMPERUKA

Ibimenyetso by’imperuka bisobanuye ibintu bizabaho bigaragaza ko imperuka yegereje. Ibimenyetso bigabanyijemo ibice bibiri:

  1. Ibimenyetso bitoya
  2. Ibimenyetso bikuru

IBIMENYETSO BITOYA

Ibimenyetso bitoya nabyo bikubiyemo ibice bikurikira:

A) Ibimenyetso byamaze kubaho birarangira cyangwa bikaba bizongera kubaho

B) Ibimenyetso bitarabaho

Ibimenyetso by’imperuka bitoya:

a)      Bimwe mu bimenyetso by’imperuka bitoya byabayeho birarangira:

1.      Iyoherezwa ry’intumwa y’Imana Muhammad (Imana imuhe amahoro n’imigisha) mu guhishurirwa ubutumwa:

Ibi bishimangirwa n’imvugo y’intumwa y’Imana aho yagize ati:

“Noherejwe njye n’imperuka turikumwe nk’uko izi ntoki ebyiri zimeze uko rumwe murizo rusumba urundi maze yegeranya urutoki rwe rwa mukubitarukoko na musumba zose”.

2.      Gusaduka no gucikamo ibice bibiri k’ukwezi:

Ibi byabaye kugihe cy’intumwa y’Imana Muhamad (Imana imuhe amahoro n’imigisha), igihe abantu bamusabaga kubereka igitangaza kukimenyetso cy’ubutumwa bwe, nibwo yaberekaga ugusaduka k’ukwezi inshuro ebyiri. Ibi bishimangirwa n’imvugo y’intumwa y’Imana Muhammad yakiriwe n’umusangirangendo witwa ABDULLAH mwene MAS’UDI Imana imwishimire aho yagize ati:

“Kugihe cy’intumwa y’Imana ukwezi kwacitsemo ibice bibiri, maze intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha iravuga iti:”NGAHO NIMUBE ABAHAMYA NIMUBE ABAHAMYA” SAHIH MUSLIM

b)     Bimwe mu bimenyetso by’imperuka bitoya byabayeho kandi bigikomeza kugaragara.

1) Kugaragara kw’abantu b’ababeshyi biyita abahanuzi b’Imana:

Intumwa y’Imana Muhamad (Imana imuhe amahoro n’imigisha) yavuze ko hazabaho abantu b’ababeshyi biyita abahanuzi b’Imana, kandi ibyo byabayeho no kugihe cy’ubuyobozi bwa ABUBAKAR haboneka umugabo witwa MUSAYLAMAT wiyise intumwa y’Imana, ariko ibinyoma bye byaragaragaye ndetse ABUBAKR yaramurwanyije abo babeshyi biyita abahanuzi kandi no muri ibi bihe bagenda bagaragara hirya no hino mu bihugu bitandukanye, ariko Islamu bose ibafata ko ari ababeshyi b’ibinyoma, ubutumwa bwabo ni ubwo bihimbira biyitirira kuko nta ntumwa cyangwa umuhanuzi w’ukuri uzabaho nyuma ya MUHAMAD (Imana imuhe amahoro n’imigisha) niwe wasozereje intumwa z’Imana n’abahanuzi nta ntumwa izabaho nyuma ye, nk’uko yabishimangiye mumvugo ye yakurikiwe n’umusangirangendo witwa THAWUBANI wavuze ko intumwa y’Imana yagize iti:

“Kandi hazabaho ababeshyi mirongo itatu (30), buri wese yiyita ko ari umuhanuzi, kandi ninjye muhererezi w’abahanuzi ntamuhanuzi w’undi uzaza nyuma yanjye”

IKIBAZO:

Hari uwakubaza ati: Ese ko intumwa y’Imana yavuze ko aba bahanuzi b’ibinyoma bazaba bari mirongo itatu none wenda bakaba bararenze?

IGISUBIZO:

Aba mirongo itatu bavuzwe mu mvugo y’intumwa y’Imana, ni babandi bazamenyekana cyane kandi bakayobya abantu benshi, naho ubundi abaziyita abahanuzi b’Imana ni benshi cyane!

2) Amakimbirane n’ibigeragezo (Fitina)

Intumwa y’Imana yagaragaje ko mu bimenyetso by’imperuka hazagaragara amakimbirane n’inzangano hagati y’abantu, hakabaho n’ibigeragezo byinshi binyuranye binateye ubwoba burimo ubuhakanyi bukabije no kumena amaraso y’inzirakarengane, kwambura abantu icyubahiro nko gufata abagore kumbaraga n’ibindi byinshi. Aha intumwa y’Imana Muhamad (Imana imuhe amahoro n’imigisha) yaravuze iti:

“Mbere y’imperuka hazabaho ibigeragezo bimeze nk’ijoro ryuje umwijima; muri ibyo bihe buzajya bucya umuntu ari umwemera bwire yabaye umuhakanyi, bwire ari umwemera bucye yabaye umuhakanyi abantu bazagurana idini yabo ibintu by’isi kandi by`agaciro gato”

3) Intambara z`urudaca.

4) Guha ubuyobozi abatabukwiye

Ibi bishimangirwa n`imvugo y`intumwa y`Imana (Imana imuhe amahoro n’imigisha) aho yagize iti:

“Igihe indagizo izatakara muzategereze imperuka. Umwe mu basangirangendo abaza intumwa y`Imana ati: Nigute indagizo izatakara? Intumwa iramusubiza iti: igihe ubuyobozi buzahabwa abatari banyirabwo batabushoboye uzategareze imperuka”.

5) Igihe abari abakene bazakira cyane

Ibi bishimangirwa n’imvugo y’Intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha igihe yabazwaga kubimenyetso by’imperuka maze arasubiza ati:

“Igihe uzabona abatarambaraga inkweto n’abambaye ubusa nta myambaro n’abari abashumba b’ihene, barushanwa mu kuzamura amazu. IMAMU MUSLIM.

6) Imitingito hirya no hino.

7) Gusuhuza abo umuntu azi gusa no guhemukira imiryango

Aha Intumwa y`Imana Muhamad (Imana imuhe amahoro n’imigisha) yagize iti:

“Mbere y’uko imperuka iba, abantu bazajya basuhuza abo bazi, ubucuruzi bwamamare kugeza ubwo umugore azafasha umugabo we mu bucuruzi, abantu bazaca imiryango, hazabaho ubuhamya bw’ibinyoma no guhisha ukuri kandi ikalamu izamamara cyane (kwiga no kwandika cyane).

8) Ibimenyetso bikuru by’imperuka

Ibimenyetso bikuru by’imperuka ni ibintu bizabaho mugihe imperuka izaba iri hafi cyane yegereje, kuburyo nibiboneka nayo izabikurikira. Tukaba twavuga muribyo:

1.      MASIHI DADJALI:

Masihi Dadjal, ni umuntu uzabaho mu bihe byanyuma by’isi, akaba kimwe mu bimenyetso bikuru by’imperuka. Uyu muntu akazaba ari ikimenyetso gikomeye ku bantu bazaba bariho muri icyo gihe, niyo mpamvu Intumwa zose n’abahanuzi b`Imana baburiye imiryango n’abantu babo babereka ububi bwa Masihi Dadjal, ariko Intumwa y`Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha) yaramudusobanuriye cyane kurusha izindi ntumwa; ibi bishimangirwa n’imvugo ye, aho agira ati:

“Uyu Masihi Dadjali ndamubaburiye, kandi nta muhanuzi n’umwe utaramuburiye abantu be, ndamubabwiraho ibitarigeze bivugwa n’umuhanuzi n’umwe mbere yanjye ngo abibwire abantu be. Masihi Dadjal apfuye ijisho rimwe kandi Imana Nyagasani ntabwo ipfuye ijisho”. Yakiriwe na BUKHARI.

Na none Intumwa y’Imana yaravuze iti:

“Yemwe bantu, ntakigeragezo gikomeye kw’isi uhereye igihe Imana yaremeye Adamu  kurusha ikigeragezo  cya Masihi Dadjal, kandi ntamuhanuzi  n`umwe Imana yohereje utaraburiye abantu be, kandi ni jyewe muhanuzi wa nyuma, namwe muri umuryango wa nyuma, bityo rero Masihi Dadjal azaza mu gihe cyanyu ntagushidikanya”.

Ubuhambare bw’ibigeragezo bya Masihi Dadjal kandi bugaragazwa n’uko Intumwa y’Imana Muhamadi (Imana imuhe amahoro n’imigisha) muri buri SWALAT yasabaga Imana kugira ngo izamurinde ibya Masihi Dadjal azasange yaripfiriye.

Amapfa n’inzara mbere ya Masihi Dadjal

Mbere yo kuza kwa Masihi Dadjal, abantu bazahura n’ingorane n’ibizazane bitandukanye: imvura izabura, ubutaka burumbe, inzara itere, n’ibindi… Ibi bishimangirwa n’imvugo y’intumwa y’Imana (Imana imuhe amahoro n’imigisha) aho yagize iti:

“Muby’ukuri mbere y’uko Masihi Dadjal aza hazabaho imyaka itatu ikomeye, abantu bazahura n’inzara ihambaye. Mu mwaka wa mbere Imana izategeka ikirere gihagarike kimwe cya gatatu (1/3) cy’imvura, itegeke ubutaka ko buhagarika kimwe cya gatatu (1/3) cy’ibimera (ibihingwa), maze mu mwaka wa kabiri Imana itegeke ikirere guhagarika bibiri bya gatatu (2/3) by’imvura, itegeke ubutaka ko buhagarika bibiri bya gatatu (2/3) by’ibihingwa. Nuko mu mwaka wa gatatu Imana itegeke ikirere guhagarika imvura yose hasigare nta gitonyaga kigwa n’ubutaka buhagarike ibihingwa byose ntihagire ikimera na kimwe. Icyo gihe nta nyamaswa n’imwe ifite ibinono izasigara idapfuye, keretse izo Imana izashaka”.

Ibimenyetso bizaranga Masihi Dadjal

Masihi Dadjal naza aziyita Imana kandi azakora ibintu bidasanzwe ari nabyo azifashisha mu kuyobya abantu ababwira ko ari Imana. Ibishuko bye kandi bizaba bikomeye kuburyo abazabitsinda ari kubw’ububasha bw’Imana,niyo mpamvu intumwa y’ Imana yabwiye abantu ko uzamwumva yaje azamuhunga akajya kure. Aha intumwa y’ Imana yaravuze iti:

“Umuntu uzumva Masihi Dadjal yaje azamuhunge, ku izina ry’ Imana, hari umuntu uzamwumva akamusanga yizeye ko adashobora kumuyobya kuko ari umwemera, nyamara akisanga yamukurikiye kubera urujijo azamutera”.

Umuntu uzitegereza neza Masihi Dadjal akareba ibizaba bimuranga azamenya neza ko ari umubeshyi n’ umunyabinyoma kubyo yiyita ko ari Imana kuko azasanga ibimenyetso biranga Imana bitamuriho kuko Masihi Dadjal  ni umuntu w’umunyantenge nke ntacyo y’ishoboreye hamwe n’ibintu azakora bidasanzwe, azarya, azanywa, azaryama asinzire, kandi ajye ku musarani, nonese urangwa n’ibi bimenyetso ni gute yaba Imana isengwa?!! Ni gute yaba Nyagasani w’ibiremwa kandi nawe abikeneye?!!

Niyo mpamvu Intumwa y’Imana Muhammad (Imana iyihe amahoro n’imigisha) yatubwiye ibimenyetso bizaranga Masihi Dadjal iramusobanura neza kugirango uzamubona azahite amumenya ko ariwe anatahure ibinyoma bye, mubyo rero Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’imigisha) yamutubwiyeho bizamuranga twavuga:

1- APFUYE IJISHO RIMWE

Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’imigisha) yabonye Masihi Dadjal mu nzozi, maze imuvugaho uko yamubonye igira iti:

“Ni umugabo ubyibushye utukura, afite umusatsi wizingazinze, apfuye ijisho rimwe”. Yakiriwe na AL BUKHARIY

2- MU MASO YE HANDITSE IJAMBO UMUHAKANYI “KAFIRI”

Iki nacyo ni ikimenyetso kizerekana Masihi Dadjal abemera bose bakazamumenya, aho yagize ati:

“Hagati y’amaso ye handitsemo ngo”umuhakanyu” bizasomwa n’umuntu w’umwemera uzanga ibikorwa bya Masihi Dadjal”. Yakiriwe na MUSLIM

3- NTARUBYARO AZAGIRA

Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’imigisha) yaravuze iti:

“Masihi Dadjal azaba ingumba ntamwana azabyara”.

Yakiriwe na MUSLIM

4- KUGARAGAZA UBUBESHYI N’IBINYOMA BYA MASIHI DAJAL MU KWIYITA IMANA

Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yaburiye abantu ibereka ibinyoma bya Masihi Dadjal mukwiyita Imana, ibereka kandi Masihi Dadjal n’ibimenyetso by’inenge bidashobora kuba ku Mana, mubyo twavuga aho Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’imigisha) yagize ati:

“Murabizi ko ntanumwe uzabona Imana kugeza apfuye”

Ibi bisobanura ko niba Masihi Dadjal abantu bazamubona ku isi ntabwo yaba Imana kuko ntawe ushobora kubona Imana ku isi.

Ibintu bizafasha Masihi Dadjal mukuyobya abantu no gukwirakwiza ibigeragezo bye

Masihi Dadjal azahabwa ubushobozi buhambaye n’ibintu bidasanzwe bizamufasha gushuka abantu bakamwibeshyaho ko ari Imana. Muri byo twavuga:

- Kwirukanka cyane akwira ibice by’isi uretse Makkat na Madinah

Intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’imigisha yaravuze iti:

“Ntagihugu nakimwe Masihi Dadjal atazakandagiramo uretse Makkat na Madinah

- Ijuru rye n’umuriro we

Masihi Dadjal, mu bintu azifatisha ashuka abantu, ni uko azaba afite ibintu bisa n’ijuru n’umuriro, anafite ibisa n’amazi n’umuriro, ariko nubwo bizaba bigaragarira abantu ko ari Ijuru n’Amazi n’Umuriro, nyamara mukuri ntibizaba aribyo, ahubwo ibyo bazabona ko ari Amazi n’imbeho bizaba ari umuriro n’icyokere kandi nibyo bazabona ko ari umuriro n’icyokere bizaba ari amazi n’imbeho. Ibi bishimangirwa n’imvugo y’intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha aho igira iti:

“Masihi Dadjal azaba afite Ijuru n’Umuriro ariko Umuriro we niryo Juru naho Ijuru rye niwo Muriro” Yakiriwe na MUSLIM

Na none Intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha iti:

“Azaba afite amazi n’umuriro, ariko mumenyeko ibyo muzabona ko ari umuriro bizaba ari amazi akonje, naho ibyo muzabona ko ari amazi bizaba ari umuriro, bityo muramenye ntimuzarimbuke”. BUKHARIY NA MUSLIMU

Izindi mvugo z’intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha zigaragaza ko Masihi Dadjal ibyo azaba afite abantu bazabibona uko bitari, bityo umuntu agomba kuzahitamo icyo Intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha yamuhitiyemo.

No mubintu bizafasha Masihi Dadjal kuyobya abantu ni:

- Ukuzifashisha amashitani

Nkuko bizwi rero ko amashitani afasha akanaba inshuti z’abantu bakabya bakanarenza urugero mu kwigomeka ku Mana n’ubuyobe ndetse banagaragira ibindi bitari Imana, niyo mpamvu Masihi Dadjal azabona inkunga n’ubufahsa bw’amashitani amukoresha ibintu bidasanzwe kugira ngo abantu bamwibeshyeho ko ari Imana bityo abashe kubayobya bamwemere, ibi bishimangirwa n’imvugo y’Intumwa y’Imana Muhamad Imana iyihe amahoro n’umugisha aho yagize ati :

“Mubyo Masihi Dadjal azashukisha abantu: ni uko azabwira umuntu w’umunyacyaro ati: “ese ndamutse nkuzuriye ababyeyi bawe, wowe wakwemezako ndi Imana yawe?” azamusubiza ati: nabyemera, ubwo namara kubyemera, hazaza ishitani ryigereranye n’ishusho ya se na nyina, maze bamubwire bati: “Yewe mwana wanjye uyu muntu utuzuye mukurikire ni Imana”.

- Inyamaswa n’ibimera bizamukurikira

Ibi nabyo biri mu bintu bizafasha Masihi Dadjal kuyobya abantu benshi bazabona ari gutegeka ibintu byose bikamukurikira. Urugero: azategeka ikirere kigushe imvura, ategeke ubutaka bumere imyaka, ahamagare inyamaswa n’amatungo bimukurikire.

- Azica umusore maze amuzure

Nkuko bishimangirwa n’imvugo y’Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’umugisha) aho yagize iti:

“…Masihi Dadjal azabwira abantu ati: Ese murabona mute ndamutse nishe uyu musore maze nkamuzura? Ese mwashidikanya ku bumana bwanjye? Bazavuge bati: Oya, ubwo azahita amwica maze amuzure, maze umwe mubemera Mana azavuga ati: Ndahiye ku izina ry’Imana ubu nibwo nkumenye cyane ko ari wowe Masihi Dadjal w’umubeshyi, ubwo Masihi Dadjal azashaka kumwica ariko ntazabibasha”.

Yakiriwe na BUKHARIY NA MUSLIMU

Aho Masihi Dadjal azaturuka

Masihi Dadjal azaturuka iburasirazuba mu bihugu by’aba Perisi byitwa Khurasani aha Intumwa y’Imana Imana iyihe amahoro n’umugisha yaragize ati:

“Masihi Dadjal azaturuka ku butaka bw’iburasirazuba bwitwa: Khurasani (ni muri Iran y’ubu)…..”

Ariko nubwo azaturuka muri Khurasani, ibye bizamenyekana ko ariwe Masihi Dadjal igihe azaba ageze ahantu hagati ya Iraq na Shami aho niho abantu bazamumenya ko ari Masihi Dadjal

Igihe Masihi Dadjal azamara ku isi

Abasangirangendo b’Intumwa y’Imana Muhamad (Imana iyihe amahoro n’umugisha) umunsi umwe bigeze kubaza Intumwa bati:

“Masihi Dadjal azamara igihe kingana iki ku isi? Intumwa y’Imana irabasubiza iti: Azamara iminsi mirongo ine (40), ariko hari umunsi umwe uzaba ungana n’umwaka, undi uzangana n’ukwezi, undi uzangana nk’icyumweru, indi isigaye izaba ingana nk’iminsi isanzwe” Yakiriwe na MUSLIMU

Abazakurikira Masihi Dadjal

Masihi Dadjal w’umunyabinyoma azagira abayoboke benshi bazamukurikira mu buyobe bwe, cyane cyane abagore n’abayahudi nkuko intumwa y’Imana Muhamad (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yagize ati:

“Abenshi mubayoboke ba Masihi Dadjal ni abayahudi n’abagore”.

Yakiriwe na AHMAD

Ibihugu Masihi Dadjal atazabasha gukandagiramo

Masihi Dadjal azazemguruka ibihugu byose abyinjiremo ayobya abantu, uretse umujyi wa Makkah na Madinah, aho niho honyine atazabasha gukandagira hamwe nuko azaba abyifuza cyane. Ibi bishimangirwa n’imvugo y’Intumwa y’Imana Muhamad (Imana iyihe amahoro n’umugisha) aho yagize iti:

“Ntabutaka nabumwe buzasigara Masihi Dadjal atabukandagiyeho kandi abwigarurire, uretse Makkah na Madina, uko azajya agera munkengero zaho azajya ahahurira n’abamalayika bafite inkota bamwirukane…”

Na none Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yaravuze iti:

“Ku nkengero z’imujyi wa Madinah hari abamalayika, ntacyorezo kizahagera ndetse na Masihi Dadjal ntazahagera”.

Inzira yo kwirinda Masihi Dadjal

Igihe Masihi Dadjal azaza, abo azasanga bariho bazahura n’ingorane n’ibigeragezo bye bihambaye kandi bizayobya benshi, ariko umwemera nyawe hari inzira azifashisha bikamushoboza kurokoka no gutsinda ibishuko bye, mubyo rero umwemera azifashisha twavuga:

-Kumuhunga no kutegera aho azaba ari.

Aha Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yaragize ati:

“Uzumva aho Masihi Dadjal ari azahunge”.

Yakiriwe na ABUDAWUDI

Uwo bizaba ngombwa ko bahura agomba kuzashikama ku kuri kandi akamugisha impaka amwereka ko amuzi ariwe Masihi Dadjal   w’umunyabinyoma.

Kudashukwa n’ibyo azakora bidasanzwe yiyita Imana.

Aha abemera Mana bategekwa kuzamuhakana ntibamwemere na gato, niyo mpamvu Intumwa y’Imana (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yasize imudusobanuriye bihagije itwereka ibimenyetso bimugaragaza kuri buri wese kugirango ibye bizamenyekane atazigarurira abantu.

Uzahura na Masihi Dadjal azamusomere intangiriro za Suratul’ Kahfi kandi yitabaze Imana imumukize.

Abazamwumva bazahungire mu mujyi wa Makkah n’uwa Madinah kuko atazayikandagiramo.

Gusaba Imana buri gihe uyisaba ko yazakurinda ibigeragezo bya Masihi Dadjal, niyo mpamvu Intumwa y’Imana yasabaga Imana muri buri Swalat ngo izamurinde ibigeragezo bya Masihi Dadjal.

Urupfu rwa Masihi Dadjal

Nyuma y’uko Masihi Dadjal azaba amaze kuzenguruka ibihugu byinshi ayobya abantu, Intumwa y’Imana Muhamad (Imana iyihe amahoro n’umugisha) yavuzeko:

“Icyo gihe abayisilamu bazategura urugamba rwo kumurwanya batangire kwitunganya kumurongo, icyo gihe nibwo igihe cy’Iswala kizagera bagiye gusali nibwo Yesu (Issa) mwene Mariyamu ((Imana imuhe amahoro n’imigisha)) azamanuka maze abayisilamu  nibamara kumubona bamuhe umwanya bifuza ko abayobora mu Iswala, icyo gihe umwanzi w’Imana (Masihi Dadjal) nabona Yesu azatangira gushonga nk’uko umunyu ushonga mu mazi, kuburyo aramutse amuretse yakomeza agashonga kugeza apfuye ariko Imana yashatse ko Yesu azamwicisha ukuboko kwe akazereka abayisilamu amaraso ya Masihi Dadjal”. Yakiriwe na MUSLIMU

Iyi mvugo y’Intumwa y’Imana Muhamad (Imana iyihe amahoro n’umugisha) n’izindi mvugo zisa nkayo, zose zigaragaza uko urupfu rwa Masihi Dadjal ruzangenda kandi ko azicwa na Yesu, nyuma y’uko azaba agarutse ku isi, akaba ari Yesu uzamukiza abemera Mana akabatabara bakaruhuka ibigeragezo bya Masihi Dadjal, uko bizagenda rero ni muri ubu buryo bukurikira:

“Ubwo abayisilamu bazaba bitegura urugamba rwo kujya kurwanya Masihi Dadjal, Iswala izagera, maze bashyire umwe muribo imbere kugirango abayoborere Iswala, icyo gihe nibwo Yesu (Issa) azamanuka mu gitondo abasange, Imamu namubona azahita asubira inyuma kugirango Yesu atambuke abayobore mu Iswala, ubwo Yesu azanga amubwire ati: komeza uyobore isengesho kuko niwowe wari uteganyijwe kuriyobora igihe mwari mugiye gutangira, ubwo Imamu azabasalisha maze narangiza Iswala, Yesu (Issa) azavuga ati:”Mufungure umuryango, nibafungura bazasanga Masihi Dadjal inyuma y’umuryango ari kumwe n’abayahudi ibihumbi mirongo irindwi (70000) bose bafite inkota zityaye, ubwo Masihi Dadjal azareba Yesu, maze Masihi Dadjal atangire kuyenga nk’umunyu ugiye mu mazi ahite ahunga, ubwo Yesu azamukurikira amusange ku muryango w’umujyi wa Luda w’iburasirazuba (mu gihugu cya Palestina) ahamutsinde (ahite apfa)…” Ngiryo rero iherezo rya Masihi Dadjal.

Izi mvugo z’Intumwa y’Imana ziboneka mu bitabo bya: SUNAMU IBN MAJAH

-     SAHIH MUSLIMU

-     MUSTADRAKU AL HAKIM