^Subira Hejuru

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5

Amasomo ya Muganga

KUBURA IMIHANGO (AMENORRHEA)

 

Kubura imihango ni kibazo gishobora kuba icy’igihe gito cyangwa gihoraho, bikaba byaterwa no gutwita cyangwa no kugenda nabi kw’imikoranire iri hagati y’ubwonko, imirera ntanga, nyababyeyi hamwe n’inda ibyara. Bikaba bigabanyijemo ibice bibiri:

Kubura imihango by’ibanze  ( primary amenorrhea); kuba umwana w’umukobwa yageza kumyaka 14 nta mihango nta nikindi kimenyetso na kimwe cy’ubwangavu aragira cyangwa ku myaka 16 ibyo bimenyetso byaraje ariko imihango ntize.

Kubura imihango warayigeze (amenorrhee secondaire); kumara amezi agera kuri atatu ntamihango kumuntu usanzwe agira ibihe bidahindagurika cyangwa amezi atandatu utabona imihango kumuntu wari usanzwe agira ibihe bihindagurika.

 

Kubura imihango by’ibanze (Primary amenorrhea)

 

Impamvu 

Ubusembwa karemano bw’uturemangingo butuma imirerantanga idakura

Kudakora neza kw’igice cy’ubwonko kigenzura imisemburo ya kigore

Kutagira umura, inkondo y’umura cyangwa inda ibyara

Urukuta munda ibyara rutuma imihango idasohoka, cyangwa akaranga busugi gafunze burundu

Ibibyimba mu bwonko bituma imisemburo ituma habaho imihango idakorwa neza.

Imiti imwe nimwe ishobora gutera kubura imihango (metochlopramide, heroin, n’imiti ivura ibibazo byo mutwe)

Guhangayika (stress)

 

Ibimenyetso:

Ahanini ibimenyetso bigaragazwa n’imikurire y’imyanya ndangagitsina n’imikurire y’umubiri muri rusange hagati y’imyaka 10 na 14.

Kugwingira mugihe cy’ubwangavu (kuba mugufi cyane ugereranyije n’abandi bangana mumyaka)

Kutamera insya, cyangwa  ubucakwaha

Kudakura kw’amabere

Kugira ubwoya bwinshi kumubiri nk’ubw’abagabo

Kuribwa munda muminsi runaka burikwezi bigaragaza ko imihango ihari ariko yabuze aho isohokera

 

Kubura imihango warayigeze (secondary Amenorrhea):

Impamvu:

Gutwita

Gufungana kw’umura (asherman syndrome) biterwa no kuva cyane mugihe cyo kubyara, infection mumura, cyangwa kozwa mu mura( curettage)

Gufungana kw’inkondo y’umura (cervical stenosis) bishobora guterwa na infection, curettage cyangwa kubagwa

Kudakora neza kw’imirere ntanga ahanini biterwa n’utubyimba twinshi ku mirerantanga (polycystic ovarian syndrome)

Kudakora neza kw’igice cy’ubwonko bugenzura imikorere y’imirerantanga bishobora guterwa n’uburwayi buri mumubiri, ibibyimba byo mubwonko, stress , kunanuka cyane, n’imirire mibi.

Indwara y’umwingo, diabete n’izindi.

Gucura (menopause)

 

Ese kubura imihango biravurwa?

Byaba kubura imihango by’ibanze, cyangwa warayigeze bishobora kuvurwa bitewe n’icyabiteye, kandi nanone bitewe n’uko ufite icyo kibazo yifuza kubyara cyangwa atabyifuza. Inama twamugira ni ukugana abaganga binzobere mubuzima bw’imyororokere (Gynecologue) bakareba icyabiteye n’uko cyavurwa.

Ingaruka ziterwa no kubura imihango:

Kubura urubyaro.

Guhangayika kuko umuntu aba yumva atameze neza nkabandi cyangwa se ingaruko zo kutabyara

HIFASHISHIJWE:

*Uptodate.com

*Danforth's Obstetrics and Gynecology, 10th Edition, 2008

*Current Diagnosis & Treatment Obstetrics & Gynecology, Tenth Edition, 2007